TracesOfWar needs your help! Every euro, pound or dollar you contribute greatly supports the continuation of this website. Go to stiwot.nl and donate!

Japan (1868-present, Empire)

Spotlighted out of 295 persons in the database

Abe, Kōsō* March 24th, 1892
June 19th, 1947

Abe, Kenichi* March 1st, 1923

Adachi, Hatazo* June 17th, 1884
September 10th, 1947

Grid List
NameDate of birthDate of deathAwards
Kadono, Tetsuo 09-06-1944 
Kaido, Chosaku   
Kajioka, Sadamichi18-05-189112-10-1944 
Kakuta, Kakuji23-09-189002-08-1944more 
Kamiyama, x 11-11-1943 
Kaneda, Kiyoshi 06-07-1943 
Katagiri, Shigeru18-03-189228-04-1944 
Kawabe, Masakazu05-12-188602-03-1965 
Kawaguchi, Kiyotake03-12-189216-05-1961 
Kikuchi, Rokurō 00-06-1942 
Kimura, Heitaro28-09-188823-12-1948 
Kimura, Masatomi06-12-189114-02-1960 
Koga, Mineichi "Yneichi"28-09-188531-03-1944more 
Koga, Tadayoshi 04-06-1942 
Kogure, Gunji   
Koizumi, Chikahiko09-09-188413-09-1945 
Komachi, Sadamu18-04-192018-07-2012 
Komori, Hisao 30-05-1942 
Komura, Keizo25-06-189607-02-1978 
Kondo, Hiroshi   
Kondo, Nobutake (近藤 信竹)25-09-188619-02-1953more 
Koro, Ono 08-06-1943 
Kotohito, Prince Kan'in10-11-186521-05-1945 
Kuribayashi, Tadamichi07-07-189126-03-1945more 
Kurita, Takeo28-04-188919-12-1977 
Kuroda, Shigenori00-00-188700-00-1952 
Kurusu, Ryō08-01-191917-02-1945 
Kusaka, Jinichi07-12-188824-08-1972 
Kusunose, Masao