TracesOfWar needs your help! Every euro, pound or dollar you contribute greatly supports the continuation of this website. Go to stiwot.nl and donate!

Japan (1868-1945, Empire)

Spotlighted out of 292 persons in the database

Abe, Hiroaki* March 15th, 1889
February 6th, 1949

Adachi, Hatazo* June 17th, 1884
September 10th, 1947

Agawa, Hiroyuki* December 24th, 1920
August 3rd, 2015

Grid List
NameDate of birthDate of deathAwards
Sagiura, Kaju05-05-189616-05-1945 
Saito, Yoshio   
Sakai, Takashi18-10-188730-09-1946 
Sakamoto, Eiichi   
Sakuma, Sato 22-01-1944 
Sakurai, Shozo27-06-188907-07-1985 
Sasai, Junichi "Flying Tiger"13-02-191826-08-1942 
Sasaki, Minoru01-01-189327-04-1961 
Sato, Hikoto 19-05-1943 
Sato, Masao   
Sato, Tetsuo 06-02-1942 
Sato, Torajiro 13-07-1943 
Sato, Yashuo31-03-189403-03-1943 
Seiichiro, Shinohara   
Seki, Yukio29-08-192125-10-1944 
Senda, Sadasue16-12-189208-03-1945 
Shima, Kiyohide25-02-189007-11-1973more 
Shimada, Shigetarō24-09-188307-06-1976more 
Shiozawa, Kōichi05-03-188117-11-1943more 
Shoge, Ryoichi   
Shoji, Kiichiro 02-11-1943 
Soichiro, Hitomi16-09-189925-11-1944 
Suga, Tatsuji22-09-188516-09-1945 
Sugihara, Chiune01-01-190031-07-1986 
Sugioka, Koshichi 07-08-1943 
Sugiura, Kaju05-05-189616-05-1945 
Sugiyama, Hajime01-01-188012-09-1945more 
Suzuki, Masakane 10-11-1942